HEJ GRANNE!

Här är föreningens hemsida. På startsidan hittar du nyheter och ingångar till de olika undersidorna.
Du hittar också alltid en toppmeny högst upp. 
Under Kontakt har vi samlat alla kontaktuppgifter - styrelsen, felanmälan, ekonomisk förvaltning och mycket mer. Går lika bra att läsa i mobilen. Ta dig en titt!
 

Årsstämma 2020

2020-05-21
Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Bällstablick 1 kommer att hållas den
Datum/tid: 2020-06-16

Plats: -
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag
antagits i riksdagen (Civilutskottets betänkande 2019/20:CU29 och regerings proposition
2019/20:163 ) som medger att styrelsen beslutar att medlemmarna i bostadsrättsförening enbart
skall utöva sin medlemsrätt genom att poströsta inför föreningsstämma.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare begränsas samtidigt som medlemmarna får ett så
stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 har Styrelsen i HSB Brf
Bällstablick 1 beslutat om att medlemmarna skall utöva sin medlemsrätt genom poströstning
med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för årsstämmor.
Åtgärderna syftar till att föreningens årsstämma ska kunna genomföras med minsta möjliga risk
för medlemmarna. Medlemmarna uppmanas att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer
för att förhindra smittspridning samt att utnyttja möjligheten att poströsta.


Styrelsen i HSB brf Bällstablick 1 har vid sitt styrelsemöte den 14 maj 2020 beslutat att närvaro
vid ordinarie föreningsstämma 2020 inte är tillåten utan medlemsrätten enbart ska ske genom
poströstning.

När föreningsstämman genomförs med enbart poströstning kan den som vill inhämta
upplysningar att senast 10 dagar före föreningsstämman inlämna en skriftlig begäran (via
styrelsens brevlåda i port 20, alt till styrelsens mail: styrelsen.brfballstablick@gmail.com märk
brevet ”Upplysning inför årsstämma” och ditt namn.

Styrelsen skall med anledning av den skriftliga begäran behandla frågan och därefter lämna
upplysningar i frågan och hålla svaret tillgängligt för medlemmarna senast fem dagar före
föreningsstämman. Upplysningarna lämnas till den som begärt upplysningen samtidigt som
upplysningen publiceras på föreningens hemsida: www.brfballstablick.se

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid
föreningsstämman.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade
underlag för poströstning.
Poströsten skall lämnas i föreningens brevlåda senast den 15 juni 2020.
Rösten kommer att föras in i röstlängden och GLÖM INTE ATT SKRIVA UNDER PÅ SISTA
SIDAN och lägg poströsten i ett förseglat kuvert.

DAGORDNINGEN
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

Info maj

2020-05-12

Årsstämma
Efter ny information så kommer vi att behöva hålla stämman före 30/6, i enlighet med våra stadgar. Däremot så kommer upplägget med största sannolikhet vara annorlunda och vi förbereder att hålla en stämma utifrån post-röstning, dvs utan fysisk närvaro. Detta enligt rekommendationer och ett lagförslag som nu ligger på regeringens bord.
 
Årsredovisningen är nu publicerad och motioner samt styrelsens svar finner du här.
 
Vårstädning
Trots det ovanstående så hoppas vi ändå kunna genomföra föreningens gemensamma vårstädning och datum för detta är söndag den 17 maj, med samling på gården kl 11:00. Kom bara om du känner dig frisk och ha i åtanke att hålla en trygg distans mot andra medlemmar.
 
Laddstolpar
Som styrelsen tidigare har aviserat så har en utredning om laddstationer till el- och hybridbilar i föreningen pågått under en längre tid och vi har nu nått en milstolpe i och med en beställning på 8 laddstationer (4 dubbelstationer). Redan den 18-19 maj så kommer dessa att installeras på utvalda parkeringsplatser (fördelat 4 st i garage och 4 st på p-däck). Däremot kommer dessa platser inte kunna nyttjas fullt ut direkt efter installation då vi fortsatt arbetar med att ta fram nya kontrakt, administration av köhantering och liknande. Mer info om detta kommer. 
 
Miljöstugan
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att lämna grovsopor, glödlampor eller elektronik i miljöstugan, detta föranleder extra kostnader för föreningen. Om kärlen är överfulla så vill vi vänligt men bestämt be er att vänta med att slänga mer sopor.
 
Ny städfirma
Sedan 1:a april så har HSB Städ ansvarat för entré- och trappstädning. Vi upplever att det har varit med ett gott resultat men vi tar gärna emot era synpunkter. Skicka ett mail till styrelsen om ni upplever brister i städningen så kan vi be städfirman korrigera det.

Inglasning av balkonger
Föreningens gemensamma bygglov för inglasning av balkonger löper ut per 2020-06-29 och vi planerar i dagsläget inte för att ansöka om ett nytt gemensamt bygglov. Det innebär att lägenhetsinnehavare som ämnar glasa in sin balkong efter detta datum måste ansöka om enskilt bygglov. Går du i tankar på att glasa in så görs det med fördel innan vårt nuvarande bygglov löper ut.
 
Föreningens regler kring inglasning av balkong kvarstår både före- och efter detta datum, dvs det krävs ett godkännande från styrelsen innan någon inglasning sker (mer info på vår hemsida).
 
Radonmätning
Tidigare i år så utförde vi radonmätning i ett urval av våra lägenheter. Resultaten från denna mätning har nu inkommit och det var utan anmärkningar!
 


Med vänliga hälsningar,

/Mikael A, Thomas, Jessica, Magnus och Sofia.

OM föreningEN

Boende-info

kontakt